Väʹlddvaʹlljstõk
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Čeäʹ ppõõzz Jieʹ llemvueʹ jj Luâtt Piâr da prääʹ zniǨ Tueʹ jjstõõlmõš da speâl Säʹmmlaž ouddpeâmm
ååuǥas


SÄÄʹMǨIÕLLSA PEIʹVVHÅIDDKÄÄZZKÕÕZZ ENONTEKIÖ KÅÅʹDDEST 

 

Ǩiččlõõttâp šõddeed siõrri, jiõccseez luõʹttjeei päärnaid da uʹvdded siʹjjid šiõǥǥ päʹrnnpoodd Enontekiõst.”

 

Peiʹvvhåidd taʹrjjad vuâlla mättõõlǥtemvuõttâkksiʹžže päärnže staanni håiddpääiʹǩ puärrsi tuâi leʹbe mättʼtõõttâm poodd. Päärna vuõiggâdvuõtt peiʹvvhoiddu älgg puärrsiteäʹǧǧpââʹjj puuttâm mâŋŋa da peʹštt tõn räjja, ko son serdd vuâđđmätt’tõslääʹjjest juʹrddum mättõõlǥtemvuõttsiʹžžen vuâđđmättʼtõʹsse. Peiʹvvhåiddpäiʹǩǩ vueiʹtet miâttâd päärnže še šõddeemnalšeeʹm da ooudeemnallšeeʹm määinin. Jieʹnnǩiõllân sääʹmǩiõl säʹrnnai päärnaid taʹrjjeet peiʹvvhååid sij jiijjâs jieʹnnǩiõlin.

 

Peiʹvvhååidpääiʹǩ ooccât kååʹddest. Kåʹdd peʹrrai puärrsin normaal peiʹvvhåiddmääus, kook meäʹrtâʹvve puärrsi puåttji, piârri šõrrâdvuõđ da håiddtaarb mieʹldd.

 

Enontekiõst jäʹrjstet sääʹmǩiõllsa peiʹvvhååid puõʹttinalla:

Sääʹmǩiõllsâst joukkpiârpeiʹvvpõrtt Miessist Hettast

Ruõcc Karesuando sääʹmǩiõllsâst vuõss-škooul Lávvust (vuäʹsttemkääzzkõssân)

 

https://enontekio.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus/

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2020