Väʹlddvaʹlljstõk
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Čeäʹ ppõõzz Jieʹ llemvueʹ jj Luâtt Piâr da prääʹ zniǨ Tueʹ jjstõõlmõš da speâl Säʹmmlaž ouddpeâmm
ååuǥas


Sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm Sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn

 

Sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn sääʹmǩiõllsa peiʹvvhååid taʹrjjeet koumman gåårdest. Ruäʹvnjaarǥâst tuåimmai tâʹvvsääʹmǩiõllsaž peiʹvvpäiǩǩjoukk Galddázat di kålggmannust 2015 tuåimmjummšes alttääm tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹss Guovžabiedju. Oulust sääʹmǩiõllsa peiʹvvhååid taʹrjjeet Mäntylä-Snellmanni peiʹvvpääiǩest, koʹst tuåimmai tâʹvvsääʹmǩiõllsaž peiʹvvpäiǩǩjoukk Rásit da tõn õhttvuõđâst tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹss. Heʹlssnest peiʹvvpäiǩǩ Troolrest lij tâʹvvsääʹmǩiõllsaž peiʹvvpäiǩǩjoukk jieʹnnǩiõllsaid da Länsi-Pasilast tuåimmai tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹss, koon juätkk ooudâs City Sámit rõ. Juõʹǩǩka õhttõõǥǥ tuåimmjummuž vuäʹppast välddkååddla da gååradvuõttsa ouddpeâmmplaani lââʹssen säʹmmlaž ouddpeâmmplaan.

 

Ruäʹvnjargg

       Ruäʹvnjaarǥ gåårad peiʹvvhååid vuâđđan lij päärnai da piârrji pueʹreldpiʹrǧǧeem. Peiʹvvhååid äärv Ruäʹvnjaarǥâst liâ kreevažvuõtt, vuässadvuõtt, staannvuõtt, õhttsallašvuõtt da määŋgnallšemvuõtt. Sääʹmǩiõllsa peiʹvvhååid täävtõssân lij tuejjeed vueiʹtlviʹžžen päärna sääʹmǩiõl ouddnummuž di tuärjjeed päärna šõddmõõžž sääʹmkulttuursaid äärvid (Ruäʹvnjaarǥ gåårad: Ouddpeâmmplaan 2012)

 

http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Lasten-paivahoito

 

Oulu

        Oulu beäʹl ouddpeâmm teäʹddceäkldõsvuuʹd liâ ǩeâllʼjeei õuddnummuš, kulttuur, liikkeem da päärna vuässadvuõtt. Lââʹssen ouddpeâmm ââʹnn seʹst põrggvuõttšõddmõõžž. Säʹmmlaž ouddpeâmm plaan vuâđđan lij säʹmmlaž ouddpeâmmplaan. Sääʹmpäärnai šõddummuž tuåimmjemjuʹrddjen lij ”Mon säʹmmliʹžžen Oulust”. Juõʹǩǩ sääʹmpäärnže raajât persoonlaž ouddpeâmmplaan ARPLA, kååʹtt ââʹnn seʹst om. piârri säʹmmlažvuõʹtte õhtteei äärvid da kulttuurtuâǥǥa (Oulu ouddpeâmmplaan 2013 - 2015).

 

https://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus

 

Heʹlssen

        Heʹlssen peiʹvvhååid vueiʹvvmieʹrren lij staaneed päärna pueʹr šââdd oudldõõzzid. Tät miârkâd staanni šõddâmpirrõõzz, šõddeemtaaurõšvuõđ puärrsivuiʹm di säiʹmmõõttmõõžž da õhttsažtuâi om. vuâđđmättʼtõõzz, päärnaisuõjjeem da vuäʹpstempaaiʹǩivuiʹm (Heʹlssen ouddpeâmmplaan 2013).

 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/varhaiskasvatusalueet/

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2020