Väʹlddvaʹlljstõk
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Čeäʹ ppõõzz Jieʹ llemvueʹ jj Luâtt Piâr da prääʹ zniǨ Tueʹ jjstõõlmõš da speâl Säʹmmlaž ouddpeâmm
ååuǥas
  • Jeeʹres ǩiõl:
  • Ij jåårǥlõs


Ouddpeâmmplaan

 

Säʹmmlaž ouddpeâmmast jiõččnallšemvuõđ lie ǩiõll, kulttuur, äʹrbbteâđ, sooǥǥ da luâđ lokku välddmõš di tõõi seʹrddmõš päärnaid, štõ päärnain šõõddče nõõn säʹmmlaž identiteeʹt vuämsteei da ǩiõl da kulttuur sirddi.

 

Säʹmmlaž ouddpeâmmplaan oʹhjjee:

  • väʹlddkååddlaž ouddpeâmmplaan (Ouddpeâmmplaan vuââđ)
  • säʹmmlaž ouddpeâmmplaan (kåʹddpuåđlaž ouddpeâmmplaan).

 

Ouddpeâmmplaan vuââđ oʹhjjee ouddpeâm siisklaž teâuddmõõžž da kååddi ouddpeâmmplaani raajjmõõzz väʹlddkåʹddlâud. Vuâđai täävtõssân lij õõudeed ouddpeâm õõutveärddsaz šõddmõõzz pirr Lääʹddjânnam. Säʹmmlaž ouddpeâmmplaan tiuddad väʹlddkååddlaž  oʹhjjummuuž da tõn siâzztõõlât ââʹnned juõǩǩ åʹrnn Lääʹddjannmest sääʹmǩiõllsaž peiʹvvhoiʹddtooimin. Sääʹmǩiõllsai ouddpeâmmõhttõõǥǥi õhttõkpuõttđlaž plaanid raajat väʹlddkååddlaž da säʹmmlaž ouddpeâmmplaan vuâdald. Õhttõõǥǥ ouddpeâmmplaanast puuʹtet õuʹdde õhttõõǥǥ ouddpeâm leʹbe hoiddmõõzz, šõddeem da mättʼtõõzz obbvuõđ vueʹlǧǧemsõõjid di tõõi teâuddjummuš aarǥ šõddeemvueʹjjin. Tõʹst puätte õuʹdde še vuuʹd leʹbe õhttõõǥǥ jiiʹjjesnallšemvuõđ da teäʹddtõõzz. Še jeeʹres kääzzkõsnaaʹli tarǩǩâsttum täävtõõzz ǩeeʹrjtâʹvve õhttõksâʹjjsaž plaaʹne.

 

Peâmmkueimmvuõtt lij õhtt vääžnjummšin aaʹššin sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmmast. Peâmmkueimmvuõtt lij kõskkvuõtt, koʹst tuejjla, puärraz da päärna peâmmvuõʹtte vuässõõtti oummu tieđeeʹl čõnnâʹtte päärna šõddâm, õuddnem da mättjem tuärrjjummša. Õuʹddel päärna hoiʹddkõskkvuõđ äʹlǧǧem ââʹnet aʹlttõssaǥǥstõõllmõš päärna pääiǩest leʹbe hoiʹddsââʹjest.

 

Ouddpeâmmplaan

Mååžna päärna pääiǩest jeäʹllmõš lij vuõssmõs vueʹss ouddpeâmmplaan leʹbe obp. Päärna persoonlaž obp raajât 1-2 mp ǩee´jjest hooiʹd altte´mmest. Obp vuâđđan lij tuejjlai vuâmmšõõzz päärnest hoiʹddsââʹjest da puärrsi vuâmmšõõzz pääiǩest. Juõʹǩǩ eʹkksaž tuåimmplaan raajât õuutveäkka   puärrsivuiʹm, koon mâŋŋa pärnnpuõđlaž ouddpeâmmplaan vääʹldet lokku da tõin hämmââvv õhttõkpuõđlaž ouddpeâmmplaan, kooʹt oʹhjjai õhttõõǥǥ jiijjâs toimmjummuuž.

 

Peiʹvvhooʹid ooccmõšlomaakk käunnje kååʹddi seeidain, peiʹvvhoiʹddkoontrin da hoiʹddsââʹjjõhttõõǥǥin. Peiʹvvhoiʹddmääus meäʹrtâʹvve ouddpeâmm ääʹššlažmähsslääʹjj mieldd. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tuli  voimaan 1.3.2017.

 

Sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmmplaan oʹhjjeei äʹššǩeerj:

 

Ouddpeâmmplaan vuââđ

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/varhaiskasvatus/1266381/tiedot

 

 Säʹmmlaž ouddpeâmmplaan

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=123&lang=finnish

 

Ouddpeâmm liʹnnjeei äʹššǩeeʹrj da plaan

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/lainsaadanto/varhaiskasvatus

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2021