Väʹlddvaʹlljstõk
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Čeäʹ ppõõzz Jieʹ llemvueʹ jj Luâtt Piâr da prääʹ zniǨ Tueʹ jjstõõlmõš da speâl Säʹmmlaž ouddpeâmm
ååuǥas


Peiʹvvhåiddkääzzkõõzz Uccjooǥǥ kååʹdd vuuʹdest

 

di piârpeiʹvvpääiǩest Nuorggmest. Peiʹvvhåiddkääzzkõõzzid vuäǯǯ di sääʹm-, ǥu lääʹddǩiõlin päärna jieʹnnǩiõl mieʹldd. Lââʹssen Uccjooǥǥ kååʹdd vuuʹdest tuåimmje kueʹhtt ǩiõllpieʹzz, õhtt Karigasnjaarǥâst da nuʹbb Uccjooǥǥ ceerkavsiidâst.

 

Sääʹmǩiõllsa peiʹvvhåiddjuâkkaz da ǩiõllpieʹzz tuåimmje tâʹvvsääʹmǩiõlin. Sääʹmǩiõllsa peiʹvvhååid da ǩiõllpieʹzzi tuåimmjummuž jååʹđat Uccjooǥǥ kååʹdd jiijjâs ouddpeâmmplaan di še 2009 valmmštõõvvâm säʹmmlaž ouddpeâmmplaan.

 

Peiʹvvhoiddu da ǩiõllpieʹzzid ooccât håiddpäiʹǩǩ kååʹddest. Kåʹdd peʹrrai puäʹrrsin normaal peiʹvvhåiddmääus, kook meäʹrtâʹvve puärrsi puåttji ja piârri šõrrâdvuõđ mieʹldd.

 

Õhttsažtuâjj Taarrin

 

Õhttsažtuâjj Tana kååʹdd da Uccjooǥǥ kååʹdd kõskkân vueiʹnet luâđliʹžžen da vääžnai vueʹzzen sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi taʹrjjummšest.

Tana kåʹdd taʹrjjad suåppmõõžž mieʹldd sääʹmǩiõllsa peiʹvvhååid Nuorggmest puõʹtti päärnaid Giellavealgu-peiʹvvpääiǩest, Tana Bru ceerkavsiidâst. Uccjooǥǥ kåʹdd taʹrjjad peäʹlstes kõskkäiggsaid håiddpääiʹǩid Tana kååʹdd sääʹmǩiõllsaid päärnaid Utsjooǥǥ peiʹvvpääiǩ sääʹmǩiõllsâst Duottaraski-juâkksest. Õhttniʹžže väʹlddkååʹdd raajid pââiteei õhttsažtuõjju nuʹtt peiʹvvhååid ǥu škooul sektoorin teäʹddeet še pueʹttiääiʹjest.

 

Raajid pââiteeʹjest taʹrjjõõzzâst älšmam puärraz vueiʹtte väʹldded vuõiʹǧǧest õhttvuõđ peiʹvvpäikka vuäǯǯeeʹl nuʹtt tieʹtted vueiʹtlvain friij peiʹvvpäiǩǩpaaiʹǩin. Tän mâŋŋa puärrsin âlgg väʹldded õhttvuõđ kådda, koon puätt õõutsââʹjest nuuʹbbin kååʹddin väʹlddjed tuåimmjummuš juõʹǩǩ vueʹjjest jeeʹrab.

Sirma peiʹvvpääiǩ päärna čiõrstõõllmen tuâǥǥšeellʼjast 

 

http://www.utsjoki.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuspalvelut/yhteystiedot.php

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2020